Privacy

Graag Zien vzw, 8310 Brugge, kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij een bestel- of contactformulier op de website, of telefonisch aan Graag Zien vzw hebt meegedeeld.

Graag Zien vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw adres
  • Uw bankrekeningnummer

Waarom Graag Zien vzw deze gegevens nodig heeft

Graag Zien vzw verwerkt uw persoonsgegevens om via e-mail of telefonisch contact met u op te kunnen nemen en voor het leveren van een bestelling. Via e-mail ontvangt u informatie over de inhoud van educatieve of mediaprojecten waar Graag Zien vzw deel van uitmaakt. Daarnaast kan Graag Zien vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdracht.

Hoe lang en waar Graag Zien vzw uw gegevens bewaart

Graag Zien vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een twee jaar bewaard indien er geen opdracht met u tot stand komt en Graag Zien vzw deze niet langer nodig heeft om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De persoonsgegevens worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Delen met anderen

Graag Zien vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande goedkeuring.

Cookies

Het is mogelijk dat, terwijl u gebruik maakt van onze de website graagzien.be, u bepaalde cookies zou ontvangen, middels dewelke bepaalde gegevens kunnen worden verzameld. Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens van u aan de hand van cookies, maar derden doen dit mogelijkerwijze wel. Desgevallend dienen bedoelde derden uw gegevens te verwerken conform de GDPR, en raden wij u aan het privacybeleid van die betrokken derden te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@graagzien.be met mededeling: uitschrijven. Graag Zien vzw zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Graag Zien vzw neemt de bescherming van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website worden uitgewisseld worden versleuteld (SSL). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Graag Zien vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@graagzien.be

Klachten of meldingen

Mocht u om een of andere reden het gevoel of het bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Laatste update van deze pagina: 21 januari 2020